Y Lý Y Học Cổ Truyền – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Y Lý Y Học Cổ Truyền – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Sách Y lý y học cổ truyền được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh trên cơ sơ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về y lý y học cổ truyền.

Sách Y lý y học cổ truyền đã được Hội đồng chuyên môn Thẩm định sách và tài liệu dạy – học Chuyên ngành Bác sĩ y học cổ truyền của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006, Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình sử dụng sách sẽ được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN