Sinh Học Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Sinh hoc là khoa học về sự sống, về các qui luật hình thành, tồn tại và phát triển của
sự sống biểu hiện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp trong một môi trường xác định. Đối tượng nghiên cứu của sinh học rất phong phú.

Một trong những chuyên ngành của Sinh học là sinh học người. Đó là môn khoa học chuyên nghiên cứu các hiện tượng sinh học xảy ra đối với cơ thể ở người và mối tương tác của họ với môi trường.

Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về nguồn gốc loài người, di truyền và những biến dị (số lượng và chất lượng), sinh thái người, quá trình tăng trưởng, phát triển cơ thể người và cuối cùng là dân số và kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, để hiểu được nội dung của giáo trình, ngưòi học cần nắm vững những kiến thức chung về Di truyền học Sinh học phát triển, Sinh hóa học, Sinh thái học, Giải phẫu học, Sinh lí người, Dân số học,…

Đây là cuốn giáo trình dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho thầy giáo và sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, có thể dùng làm tài liệu giảng dạy học tập và tham khảo cho những ngành học có liên quan đến con người thuộc các trường Đại học, Cao đẳng và các trung tâm nghiên cứu khoa học có liê quan đến con người trong cả nước.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN