Kỷ Yếu Công Trình NCKH 1996-2000 – Viện Sốt Rét – KST – CT Trung Ương

by Hồng Ngân
Kỷ Yếu Công Trình NCKH 1996-2000 – Viện Sốt Rét – KST – CT Trung Ương

Chủ biên: TS. Lê Đình Công

NXB: Bộ Y Tế, NXB Y Học, Viện Sốt Rét – KST – CT TW

Năm xuất bản: 2001

Chuyên ngành: Vi Sinh – Ký Sinh Trùng

Nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật là một bộ phận không thể tách rời và đã góp phần xứng đáng trong thắng lợi to lớn của công cuộc phòng chống sốt rét (PCSR), các bệnh ký sinh trùng (CBKST) và côn trùng truyền bệnh của nuớc ta trong 10 năm qua (1991-2000).

Chúng ta vui mừng nhận thấy công tác nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành thời gian vừa qua đa có một bước phát triển tốt đẹp.

Tuy nhiên, công cuộc PCSR, CBKST và côn trùng truyền bệnh ở nước ta còn đứng trước nhiều thách thúc và đòi hỏi to lớn và lâu dài. Công tác nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành còn nhiều hạn chế. Vì vậy các đơn vị nghiên cứu, các cán bộ khoa học chuyên ngành từ trung ương đên địa phương còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân ta.

Xin tràn trọng giới thiệu tóm tắt các kết quả nghiên cứu (chưa đầy đủ) trong PCSR, CBKST và côn trùng truyền bệnh giai đoạn 1996-2000 trong cuốn Kỷ yếu này để bạn đọc tham khảo và cho ý kiến đóng góp.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN