Kiến thức và thực hành cơ bản trong phòng, chống dịch Viêm đường hô hấp cấp COVID-19

by Admin

Kiến thức và thực hành cơ bản trong phòng, chống dịch Viêm đường hô hấp cấp COVID-19

1. Trình bày được đặc điểm sinh học, dịch tễ học, lâm sàng của tác nhân gây bệnh (SARS-CoV2);

2. Trình bày được các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cá nhân và cho cộng đồng;

3. Tham gia hỗ trợ các cơ sở y tế trong triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19;

4. Tham gia hỗ trợ trong tiếp nhận, phân loại và chăm sóc bệnh nhân.

TẢI VỀ PDF – Vietnamese

DOWNLOAD – English

EBOOK LIÊN QUAN