Kiểm Nghiệm Thuốc (Sách đào tạo DSTH) – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Kiểm Nghiệm Thuốc (Sách đào tạo DSTH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Sách KIỂM NGHIỆM THUỐC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả Nguyễn Thị Kiều Anh, Trần Tích, Võ Thị Thu Thuỷ biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cãp nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuât iện đại và thưc tiễn Ỏ Việt Nam. Sách được cấu trúc gồm 22 bài bám sát theo chương trình giáo dục với những nội dung theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dung phương pháp dạy – học tích cực.

Sách KIỂM NGHIỆM THUỐC được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy — học trung cấp và dạy nghề của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế giai đoạn 2006 – 2010. Trong quá trình sử dung sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN