Hóa Phân Tích (Sách đào tạo CNXN) – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật y tê Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được tập thể các giảng viên giàu kinh nghiệm vể giảng dạy và thực tế lâm sàng của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học: cập nhật các kiến thúc y dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Hóa phân tích đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên ngành cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học của Bộ Y tế thẩm định năm 2010. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy — học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN