Hóa Học Hữu Cơ Tập 2 (Sách tham khảo)

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Cuốn sách “Hoá hoc Hữu cơ 2” được biên soạn theo “Chương trình đào tạo cứ nhân khoa học Hoá học Đại học Sư phạm” đã được Hội đồng bộ môn Hoá học các trường đại học sư phạm thông qua ngày 29/3/2000 do yêu cầu mới về đào tạo giáo viên phổ thông trung học.

Tiếp theo cuốn “Hoá học Hữu cơ 1”, cuốn “Hoá học Hữu cơ 2” gồm 5 chương:

Chương VIII: Dẫn xuất halogen
Chương IX: Hợp chất cơ – nguyên tố
Chương X: Ancol – phenol – ete
Chương XI: Hợp chất cacbonyl
Chương XII: Axit cacboxylic và dẫn xuất

Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

Nội dung các chương bao gổm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN