Giáo Trình Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế – ĐH Y Dược Huế

by Tuyết Minh
Giáo Trình Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế – ĐH Y Dược Huế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Cải thiện và nâng cao sửc khỏe cho người dân là mục tiêu của Việt Nam và các nước khác trên thế giới; sức khỏe người dân có mối quan hệ mật thiết với nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường… Do vậy người làm công tác chăm sóc sức khỏe phải có kiến thức toàn diện để thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất nhiệm vụ của mình. Trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước vả thế giới, ngành Y tế đã và đang phát triển nhanh chóng cả về chuyên môn kỹ thuật và công tác quản lý, chiến lược. Trước nhu cầu đó đòi hỏi các bác sĩ, nhân viên y tế không những chỉ học tập để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn về khám chữa bệnh mà còn hiểu biết sâu các vẩn đề chính trị, xã hội, quản lý, trên cơ sở đó để tổ chức thực hiện các hoạt dộng, dịch vụ y tế có hiệu quả ngày càng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trên cơ sở khung chương trinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, qua tham khảo tài liệu của các tác giả vả thực tiễn công tác, Chúng tôi tiến hành biên soạn giáo trình Tổ chức và Quản lý y tế dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên đại học (bác sĩ Y học dự phòng) về lĩnh vực tổ chức và quản lý y tế tại truờng Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Đây là lĩnh vực khoa học mới phát triền, đồng thời công tác tổ chức và quản lý trong ngành y tể cũng đang từng bước hoàn thiện, nên nội dung biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót và cần được bổ sung cập nhật liên tục.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN