Giải Phẫu Sinh Lý (Trung học Y tế)

by Lê Vy
Giải Phẫu Sinh Lý (Trung học Y tế)

Chủ biên: BS. Đinh Quế Châu

NXB: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2005 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Giải Phẫu Học, Sinh Lý Học

 

Do yêu cầu đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, hoà nhập với sự tiến bộ chung của thế giới. Bộ Y tế chủ trương biên soạn lại các tài liệu và sách giáo dục cho hệ thống đào tạo trung học Y tế.

Cuốn Giải phẫu – Sinh lý được soạn thảo đế dùng cho các đối tượng học sinh trung học Y tế. Khi giảng dạy thầy giáo căn cứ vào mục tiêu của chương trình đế chọn lựa và nhấn mạnh cho thích hợp. Như vậy, cuốn sách sẽ thay cho việc chép bài trên lớp, nhằm giành cho học sinh chủ động trong học tập và có nhiều thời gian đê rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Sách được biên soạn theo hình thức và nội dung mới, được bổ sung hài hoà những quan niệm, kiến thức và kỹ năng của Y tế cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chương trình Y tế Quốc gia.

Cuốn sách đã được các thầy giáo giàu kinh nghiệm của hệ thống đào tạo trung học Y tế biên soạn vơi sự hiệu đính của các giáo sư chuyên ngành và sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác quốc tế.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN