Dược Học Cổ Truyền – ĐH Dược Hà Nội

by Tuyết Minh
Dược Học Cổ Truyền – ĐH Dược Hà Nội

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản: 

Chuyên ngành: 

Giáo trình gồm 3 phẩn với 11 chương

Phẩn 1. Đại cương Y học cổ truyền
Chương I. Sơ lược vể sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam
Chương II. Một số học thuyết ỵ học cổ truyền
Chương III. Nguyên nhân bệnh và phương pháp chẩn đoán theo y học cổ truyền
Chương IV. Bát cương, bát pháp
Chương V. Phép tắc trị bệnh theo y học cổ truyền
Chương VI. Nội dung phương thuốc ỵ học cổ truyền
Chương VII. Xã hội hoá y học cổ truyền

Phần 2. Thuốc cổ truyền
Chương VIII. Đại cương về thuốc cổ truyền
Chương IX. Phân loại thuốc cổ truyền

Phần 3. Chế biến Thuốc cổ truyền
Chương X. Đại cương chế biến thuốc cổ truyền
Chương XI. Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền

Giáo trình được biên soạn với nhiều tư liệu quý, thông qua việc sử dụng và nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, đặc biệt trong những năm gần dây.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN