CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 (QĐ 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020) – GS.TS. Nguyễn Văn Kính

by Admin

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 (QĐ 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020) – GS.TS. Nguyễn Văn Kính

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. Tình
hình dịch COVID-19
2. Những
điểm mới trong hướng dẫn tại
3.
Những lưu ý trong theo dõi điều trị

TẢI FILE VỀ

EBOOK LIÊN QUAN