Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh (2010)

by Tuyết Minh

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh tại nước ta khới đầu từ 1957 tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Đến nay tại các thành phố trong cả nước đã thành lập nhiều khoa Phẫu thuật Thần kinh, với tên gọi khoa “Ngoại Thẩn kinh” vói khá đông bác sĩ chuyên khoa. Tại các trường Đại học Y, môn học Ngoại Thần kinh đã được đưa vào nội dung chính khóa. Công tác đào tạo sau đại học chuyên ngành Ngoại Thần kinh được quan tâm và mở rộng.

Cuốn sách bệnh học thuộc lĩnh vực Phẫu thuật Thần kinh đầu tiên được Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xuất bản năm 1988, khi Bộ môn Ngoại Thần kinh tròn 10 tuổi. Năm 1997 sách đã được bổ sung nhiều nội dung và Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tái bản một lần với mục tiêu làm tài liệu tham khảo cho học viên các lớp sau Đại học, tập I gồm các bài bệnh học, tập II dành riêng cho các câu hỏi trác nghiệm.

Sau đó nội dung cuốn sách đã được bô sung thêm và hoàn chỉnh những vấn đê mới trong cuốn Bệnh học phẫu thuật thần kinh do Nhà Xuất bán Y học phát hành năm 2003.

Gần bảy năm đã qua từ lần xuất bản ban trước, trong thơi gian đó chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh đã có nhiêu tiến bộ. Nay chúng tôi cặp nhật những nội dung chính và được Nhà xuất bản Y học cho tái bản phục vụ cho công tác đào tao sau Đại học. Sinh viên Y khoa cũng có thể tham khảo tùy theo chương trình các năm học.

Cuốn Bệnh học phẫu thuật thần kinh tái bản lần này chắc cũng còn những thiếu sót. Chúng tôi chân thành mong nhận được những lời góp ý của bạn đọc.
GS. TS. Lê Xuân Trung

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN